Priemyselný park


Priemyselná zóna Prievidza - ZÁPAD I.

Areál priemyselnej zóny sa nachádza v extraviláne mesta Prievidza a rozprestiera sa v časti Ukrniská, v západnej časti katastra mesta Prievidza. Plocha PZ je zo severnej časti vymedzená ochranným pásmom letiska, z južnej časti vodným tokom Handlovka, z východnej časti trasou cesty I/64 a zo západnej časti hranicou katastrálneho územia Prievidza. V juhovýchodnej časti územie PZ susedí s objektom ČOV. V lokalite PZ sú vybudované kompletné komunikácie a inžinierske siete. 

Areál PZ je oplotený v celej dĺžke svojho obvodu. Hlavný vstup do PZ je strážený a kontrolovaný. Vnútro areálu je monitorované kamerovým systémom, ktorý je prepojený na mestskú políciu.  

Kombinácia polohy parku v centre Slovenska s výhodami, ktoré ponúka širší región Prievidze ho zaraďuje medzi alternatívne lokality s potenciálom rásť. Park je v 100%  vlastníctve  jedného vlastníka – mesta Prievidza, čo garantuje plynulé riešenie všetkých záležitostí spojených s prevodom vlastníctva a  súvisiacich s výstavbou.

Kontakt:

Kontakt Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
Slovensko

Tel.: +421 911 146 890
Email: sekretariat@smmpd.sk