Obyvateľ


Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. Obyvateľ mesta, zúčastňujúci sa na samospráve má svoje práva i povinnosti.

Má právo najmä:
 • voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánov samosprávy mesta
 • hlasovať prostredníctvom miestneho referenda o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
 • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, ako i zasadnutiach mestského zastupiteľstva a vyjadrovať na nich svoj názor
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
 • používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny, ako aj svojho majetku nachádzajúceho sa na území mesta
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze
Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný najmä:
 • ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta
 • podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste
 • pomáhať pri udržiavaní poriadku v meste
 • poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie
Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou a to zabezpečením prístrešia, stravy alebo inej materiálnej pomoci.