Príležitostné trhy v meste Prievidza


Mesto Prievidza upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných trhoch konaných na území mesta Prievidza, že v súlade s platnými právnymi predpismi sú povinní pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód virtuálnej registračnej pokladne alebo fotokópiu identifikačného balíčka, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód online registračnej pokladne, resp. fotokópiu pokladničných dokladov s kódom registračnej pokladne a identifikačnými údajmi podnikateľa.

V prípade, že predávajúci nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa §1 ods. 2, §2 písm. ab) alebo §3) ods.2 písm.a), b)  zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, musí o tejto skutočnosti predložiť čestné vyhlásenie s presným uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, podľa ktorých nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.
O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Verejná vyhláška - oznámenie termínov konania príležitostných trhov v meste Prievidza na rok 2022:

TRHOVÝ PORIADOK NA PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY MESTA PRIEVIDZAico_pdf_46FORMULÁRE NA PRIHLASOVANIE SA ZÁUJEMCOV:

Záväzná prihláška na Prievidzské hody
Prievidzské hody - Pokyny
Záväzná prihláška na Banícky jarmok  
Banícky jarmok - Pokyny
Banícky jarmok - mapaDOTAZNÍK SPOKOJNOSTI:
TU


INŠTRUKTÁŽNE VIDEO K PODANIU PRIHLÁŠKY - ŠETRITE SVOJ ČAS A PODAJTE PRIHLÁŠKU ELEKTRONICKY: