Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra


Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Vláda SR 7. januára 2021 Vláda SR schválila prvú Aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Bolo pri nej zohľadnené vytvorenie nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky aj pre oblasť hornej Nitry. Čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu je podmienené prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky povinnosť predložiť v prvom polroku roku 2021. Táto povinnosť je podmienkou pre oprávnenie čerpania zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Plán spravodlivej transformácie pre región hornej Nitry bude nadväzovať na aktivity zahájené počas prípravy akčného plánu. Pracovná skupina zriadená pre koordináciu transformácie v regióne bude pokračovať v rámci Rady partnerstva za účelom definovania priorít a návrhu projektov pre financovanie z Fondu na spravodlivú transformáciu.

V rámci aktualizácie akčného plánu pôvodná štruktúra dokumentu zostáva zachovaná, teda názvy jednotlivých kapitol, ktoré sú obsahovo doplnené, boli aktualizované. Kapitola 3 - Úvod bola doplnená o bod 3.1. Aktualizácia Akčného plánu. Ostatné časti zostali pôvodné. Kapitola 4 - Manažérske zhrnutie a Kapitola 8 - Zdroje financovania Akčného plánu boli aktualizované v zmysle pripomienok a komentárov relevantných riadiacich orgánov, ako aj informácií vyplývajúcich z negociácií s Európskou komisiou. Kapitola 5 - Východiská Akčného plánu, Kapitola 7 - Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, Kapitola 9 - Časový plán a aktualizácia Akčného plánu a Kapitola 10 - Prílohy boli aktualizované v zmysle pripomienok a komentárov relevantných riadiacich orgánov. Kapitola 6 - Vízia a ciele transformácie regiónu zostala nezmenená.

Zdroj: Predkladacia správa k materiálu na rokovanie Vlády SR

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra (pôvodný dokument schválený v r. 2020)

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 336 z 3. júla 2019 k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra

Materiál „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra“ predkladal na rokovanie vlády Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 580/2018 k problematike transformácie regiónu Horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Vláda SR ho schválila dňa 3. júla 2019.

Návrh Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra bol pripravený s Európskou komisiou - Službou na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj.

Projekt bol oficiálne zahájený 17.10.2018 na úvodnom stretnutí, ktoré sa konalo v Trenčíne. Projekt začal analýzou súčasného stavu regiónu Horná Nitra v súvislosti s transformáciou z uhoľnej ekonomiky, ktorá zahŕňala preštudovanie dokumentov, správ a analýz, ktoré boli už k tejto téme spracované, preštudovanie medzinárodnej praxe a analýzy týkajúcich sa transformácie uhoľných regiónov vo svete, analýzu štatistických dát (demografia, ekonomiky, infraštruktúra, životné prostredie, energetika) a analýzu relevantnej legislatívy a regulácií.

Po sfinalizovaní analýzy súčasného stavu bolo zorganizovaných niekoľko veľkých pracovných stretnutí v regióne hornej Nitry k prediskutovaniu hlavných tém a rámcovej vízie regiónu do budúcnosti. Hlavné témy akčného plánu boli pretransformované do jeho 4 pilierov – 1) Mobilita a prepojenosť regiónu, 2) Ekonomika, podnikanie a inovácie, 3) Udržateľné životné prostredie a 4) Kvalita života a sociálna infraštruktúra. Pracovné stretnutia boli organizované v zmysle bottom-up princípu, t.j. prístup zdola nahor, čiže zo spodnej úrovne organizačnej hierarchie smerom hore.

Akčný plán rozčlenil základné piliere na priority a opatrenia. Popisuje zdôvodnenie zahrnutia každého z pilierov, sumarizuje východiskovú situáciu a želaný cieľový stav v rámci každého piliera a popisuje ciele jednotlivých opatrení. Súčasťou tvorby akčného plánu bol tiež zber potenciálnych indikatívnych projektov s cieľom zistiť záujem o realizáciu projektov, ktoré by mohli byť súčasťou akčného plánu, zistiť potenciálnych nositeľov projektov, a tiež analyzovať, ako tieto indikatívne projekty pomáhajú napĺňať ciele jednotlivých pilierov, priorít a opatrení akčného plánu.

Dokument analyzuje aj možnosti financovania jednotlivých opatrení akčného plánu z viacerých zdrojov, vrátane dostupných fondov EÚ v programovom období 2014-2020 a v nasledujúcom programovom období, centrálne riadených fondov EÚ, národných fondov a iných zdrojov financovania.

Vypracovaniu Akčného plánu predchádzalo 17 veľkých pracovných stretnutí, z toho 3 rokovania s Európskou komisiou, 7 stretnutí Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, množstvo menších rokovaní expertných pracovných skupín na Hornej Nitre, ako aj návštev jednotlivých zainteresovaných subjektov zo strany spoločnosti PwC ako spracovateľa akčného plánu. Uskutočnili sa aj nespočetné neformálne pracovné stretnutia, či už na úrovni samospráv, ale aj na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uskutočnilo sa 5 podujatí pre verejnosť, tzv. verejné híringy, v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a na ktorých ho bolo možné aj priamo pripomienkovať. V mesiacoch apríl a máj 2019 sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe. V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov (neformálne pripomienkovania). Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované.Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavili na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Vytvorenie dokumentu z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii hospodárstva a určí ich priority.

Zdroj: Predkladacia správa k materiálu na rokovanie Vlády SR