Predaj a prenájom majetku


Archív zverejnených dokumentov predaja a prenájmu majetku nájdete v príslušnej sekcii.

Dátum zverejnenia Celý dokument
12.07.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV č. 1, vo výmere 36 m2, pre Lukáša Dubinu, Ul. Urbánkova 903/29, Prievidza, IČO: 54360544, za účelom umiestnenia predajného stánku, bez predaja alkoholických nápojov.
12.07.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. CKN č. 8114/183, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4610 m2, evidovaná na LV č. 1, vo výmere 212 m2, na účel vybudovania parkovacích státí pred zariadením vo vlastníctve spoločnosti
14.07.2022 Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži mestom Prievidza dňa 17.05.2022 na základe uznesenia MsZ č. 136/22 zo dňa 09.05.2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to:
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2
29.06.2022 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta,
nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej
ulice a to:
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2
03.06.2022 Zverejnenie zámeru zúžiť majetok z nájmu mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Predmetom zúženia je nehnuteľný majetok – odčlenenia časti pozemku, parc. č. KN 417/7 reg. „C“ vo výmere 852 m2, na základe Geometrického plánu č. 196/2020 zo dňa 24.11.2020
02.06.2022 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti, v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra E KN č. 3263, ostatná plocha s výmerou 228 m2 v celosti a po-zemok parcela registra E KN č. 3226/5, ostatná plocha s výmerou 32 m2 v celosti, oba pozemky vedené na liste vlastníctva č. 10652, pre Miroslava Vrábela, trvalý pobyt Prave-nec 453, 972 16 Pravenec, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely a scelenie pozemku
18.05.2022 Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže - prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, v k. ú. Prievidza, vedenej na liste vlastníctva č. 6891, byt č. 3, nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode č.19 bytového domu súpisné číslo 10041 na Šumperskej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 2058, vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216 –in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 2058, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2 , vedenom na liste vlastníctva č. 6891, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený.
S účelom prevodu bývanie.
17.05.2022 OVS: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to:
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2
- pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2
12.05.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parc. reg. CKN č. 5066/1, ostatná plocha s výmerou 5210 m2, evidovaný na LV č. 1, v rozsahu výmery 25 m2, ktorý sa nachádza pred prevádzkou žiadateľky „U kmotra“, nachádzajúcej sa na Ulici I. Bukovčana, pre Máriu Ďurtovú – MIRIA, na účel umiestnenia novej vonkajšej terasy s celoročným využitím
12.05.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely reg. EKN č. 417, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 293 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody v Prievidzi, pre spol. HistoryCaffe s.r.o., so sídlom Priehon 112/37, Sebedražie, IČO: 53208951, na účel umiestnenia terasy bez zastrešenia pred prevádzkou History Caffe vo výmere 34 m2, so záberom pozemku počas celého roka.
12.05.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Nehnuteľnosti, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 2132/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, 2132/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2, 2132/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, v celkovej výmere 27 m2 po zameraní geometrickým plánom, pre Ľubomíra Matiaška, na účel umiestnenia vonkajšej terasy pri kaviarni Eden Cafe, nachádzajúcej sa na Ulici A. Hlinku, s celoročným využitím.
22.04.2022 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5399/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2, v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1, pre Mgr. Mariána Zaťku, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29C, 971 01 Prievidza a Petra Wesserleho, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29C 971 01 Prievidza, do podielového spoluvlastníctva, každému v podiele 1/2 k celku, za cenu 40,00 €/m2, na účel majetkoprávneho vysporiadania pozemku.
22.04.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku parcela registra C KN č. 5399/2 zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 26 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Mgr. Mariána Zaťku, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza a Petra Wesserleho, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy s celoročným užívaním pri prevádzke KEBAB, ktorá sa nachádza na nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve Mgr. Mariána Zaťku a Petra Wesserleho,
22.04.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  -Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5399/4 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 237 m2, v celosti, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre Mgr. Mariána Zaťku, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza a Petra Wesserleho, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza, na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
08.04.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky vo vlastníctve mesta Prievidza, vedené na LV č. 1, parcelu reg. CKN č. 5767, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 23 m2 a parcelu reg. EKN č. 1047/7, záhrada s výmerou 60 m2, pre Radoslava Mihálika, Snežienková ulica 647/62, Prievidza, na záhradkárske účely.
06.04.2022 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, v k. ú. Prievidza, vedenej na liste vlastníctva č. 6891, byt č. 3, nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode č.19 bytového domu súpisné číslo 10041 na Šumperskej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 2058, vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216 –in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 2058, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 6891, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený.
04.04.2022 Oznámenie o výsledkoch obchodných verejných súťaží vyhlásených v mesiaci január 2022
11.3.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza časť pozemku parcela registra CKN č. 15, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu výmery 317 m2
, časť pozemku parcela registra CKN č. 11/1, ostatná plocha, v rozsahu výmery 316,43 m2 a časť pozemku parcela registra CKN č. 20/1, ostatná plocha, v rozsahu výmery 2474,25 m2, všetky pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1, pre Richarda Haviara, trvalý pobyt Ulica J. Fándlyho 750/13, 971 01 Prievidza na účel vybudovania spevnených plôch- parkovacích státí v počte kusov 99 a zrekonštruovania časti priľahlých komunikácií vo vlastníctve mesta na náklady nájomcu podľa priloženej situácie ,,Návrh odstavných státi pre bytové domy 1,2“, za podmienok:
11.03.2022 Zverejnené zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nasledovný nehnuteľný majetok: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza- novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/1, záhrada v rozsahu výmery 114 m2 (zameraný a odčlenený na základe geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 03.03.2022 pod č. 204/22, z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), pre Pavla Botku a manželku Vieru Botkovú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 23, 971 01 Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na záhradkárske účely
11.03.2022 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nasledovný nehnuteľný majetok: nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza- novovytvorený pozemok parcela registra CKN č. 6742/4, záhrada v rozsahu výmery 101 m2 (zameraný a odčlenený na základe geometrického plánu č. 155/2021 vypracovaného vyhotoviteľom GEOing s.r.o., Šumperská 60, 971 01 Prievidza, Ing. Martinou Novákovou dňa 14.01.2022, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 03.03.2022 pod č. 204/22, z pozemku parcela registra CKN č. 6742, záhrada v rozsahu výmery 215m2, vedený na LV č. 1), pre Jána Mokrého a manželku Eleonóru Mokrú, spoločne trvalý pobyt Dubová ulica č. 47, 971 01 Prievidza, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 40,00 €/m2, na záhradkárske účely,
11.03.2022 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa –formou zámeny - Predmetom je zámená prebytočného majetku mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza podľa prílohy - bývala poliklinika:
11.03.2022 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 5400/255, ostatná plocha s výmerou 23 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 5400/39, ostatná plocha s výmerou 84 m2, Geometrickým plánom č. 6/2022, vyhotoveným spoločnosťou GEOmark s. r. o., so sídlom Ul. G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza dňa 18. 01. 2022, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 25. 02. 2022 pod číslom 196/22, pozemok vedený na liste na vlastníctva č.1 pre spoločnosť M. S. STAV, s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO 43 919 791, v zastúpení Miroslav Svrček, konateľ, za cenu 48,32 €/m2, na účel scelenia pozemku
11.03.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemky za účelom prevádzkovania autobusovej stanice, pre spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a.s., so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 394 891, v zastúpení Ing. Maroš Buocik, predseda predstavenstva a Ing. Jaroslav Štrba člen predstavenstva, za podmienok: nájomného vo výške 13 240,08 €/ rok, na dobu určitú od 13. 09. 2022 do 13. 09. 2042 s 3 – mesačnou výpovednou lehotou s tým, že nájomca sa zaviaže najneskôr do 15 mesiacov odo dňa schválenie projektu mestom Prievidza zrekonštruovať prístrešky a nástupné ostrovčeky na pozemkoch vo vlastníctve mesta
04.03.2022 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN č. 5034/9, zastavaná  plocha a nádvoria s výmerou 29474 m2, v rozsahu výmery 12 m2, pre Ing. Jána Dobrovodského, Stará cesta 9/4, Kanianka, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia pred prevádzkou „CHEERS PUB“ na Ulici J. M. Hurbana č. 4 v Prievidzi, so záberom pozemku počas celého roka.
09.02.2022 Opätovná Obchodná verejná súťaž J) – pozemky v priemyselnom parku C KN č. 8114/96 a č. 8114/318
09.02.2021 Opätovná Obchodná verejná súťaž I) – pozemky  v priemyselnom parku C KN č. 8114/220 a č. 8114/102
09.02.2021 Opätovná Obchodná verejná súťaž H) – pozemok v priemyselnom parku C KN č. 8114/195
09.02.2021 Opätovná Obchodná verejná súťaž G) – pozemky v priemyselnom parku C KN č. 8114/147 a č. 8114/198
09.02.2021 Opätovná Obchodná verejná súťaž F) – pozemky v priemyselnom parku C KN č. 8114/66, č. 8114/174  a č. 8114/175
09.02.2021  Opätovná Obchodná verejná súťaž L) – pozemky na konci Riečnej ulice
09.02.2021  Opakovaná Obchodná verejná súťaž A) – pozemok v blízkosti Letiskovej ulice
08.02.2021 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 5066/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 12 m2, na Ulici J. M. Hurbana 24 pre spol. EGON,s.r.o., so sídlom Ul. J.M.Hurbana 24, Prievidza, na účel umiestnenia kvetináčov so zeleňou pred vonkajším sedením - terasou nachádzajúcou sa pred prevádzkou Tramtária na Ulici J. M. Hurbana 24 v Prievidzi, so záberom počas celého roka
08.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti na Hradeckej ulici v k. ú. Veľká Lehôtka, pozemok parcela registra C KN č.323/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1m2, nachádzajúci sa pod rodinným domom a pozemku parcela registra C KN č. 326/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, nachádzajúci sa pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky, obe vedené na LV č. 1599, pre Margitu Mruškovičovú.
08.02.2021 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Predmetom prevodu je prebytočný hnuteľný majetok mesta, technické zariadenia výmenníkových staníc (viď príloha)
07.02.2021 Oznam o vyhodnotení obchodných verejných súťaží zo dňa 14.12.2021