Kontaktné centrum v Prievidzi


NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA

Kontaktné centrum v Prievidzi privítalo prvých klientov

Kontaktné centrum v Prievidzi (KCP) v budove Meštianskeho domu v centre mesta bolo zriadené mestom Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Jeho cieľom je poskytovať bezplatné odborné poradenstvo najmä zapojeným účastníkom projektu – zamestnancom Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. (HBP), ktorých stratu zamestnania priamo ovplyvnila alebo ovplyvní transformácia uhoľného regiónu – útlm banskej činnosti. Svoju činnosť spustilo na konci roka 2020 a úspešne realizuje úvodné aktivity so zapojenými účastníkmi projektu a ich tútormi.

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra
Cieľom projektu je poskytnutie pomoci a podpory zamestnancom HBP pri zvyšovaní ich kvalifikácie a rozvoji ich osobných zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce tak, aby si našli čo najskôr nové zamestnanie. Je určený každému zamestnancovi HBP, ktorého pracovné miesto bude zrušené z dôvodu útlmu banskej činnosti. Rozhodnutie o vstupe do projektu je plne na strane zamestnanca. Do projektu je možné sa zapojiť nahlásením svojho záujmu na personálnom oddelení u zamestnávateľa (HBP) a následne uzatvorením Dohody o účasti v projekte s Trenčianskym samosprávnym krajom (na elokovanom pracovisku v Novákoch). Projektové aktivity budú prebiehať do konca roka 2023 a sú realizované oficiálnymi partnermi, ktorými sú HBP, Trenčiansky samosprávny kraj a mestá Prievidza, Handlová a Nováky.

Výhody a podmienky zapojenia sa do projektu
Po vstupe do projektu je každému účastníkovi pridelený tútor, ktorý ho sprevádza celým adaptačným procesom. Doba účasti v projekte je šesť mesiacov, počas ktorých je účastník stále zamestnancom HBP, a je mu vyplácaná náhrada jeho priemernej mzdy. Dôležité je, že účasťou v projekte zamestnanec nestráca nárok na žiadne legislatívou stanovené nároky ako napríklad kompenzačný, alebo osobitný príspevok, či odstupné. Bezplatne absolvuje takzvanú bilanciu kompetencií, jeden vyšpecifikovaný odborný rekvalifikačný kurz a jeden kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií. Má tiež možnosť bezplatného odborného poradenstva v ním vybranom Kontaktnom centre. Projekt je prezenčne realizovaný, za asistencie určených tútorov, na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch.

Činnosť Kontaktného centra v Prievidzi
V Kontaktnom centre v Prievidzi poskytuje odborný tím poradenstvo klientom v sociálnej, ekonomickej, legislatívnej a psychologickej oblasti. Okrem prioritnej činnosti – individuálneho poradenstva, realizuje aj pravidelné vzdelávacie aktivity a workshopy, aktuálne online formou. Medzi ďalšie činnosti patrí aj organizácia pravidelných komunitných aktivít, ktorých harmonogram sa aktuálne pripravuje a bude upravovaný na základe priebežne platných protipandemických opatrení. Možnosť bezplatne využiť služby kontaktných centier – okrem Prievidze sú Kontaktné centrá zriadené aj v Handlovej a Novákoch – majú všetci zamestnanci HBP, teda nielen účastníci národného projektu.

KCP sa nachádza v budove Meštianskeho domu v centre mesta na adrese Pribinovo námestie 6. Vzhľadom k aktuálnym protipandemickým opatreniam je potrebné každú návštevu si vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnúť. Všeobecné informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.nphornanitra.sk. Aktuality o prebiehajúcich projektových aktivitách KCP sú k dispozícii aj na novovytvorenej stránke na sociálnej sieti Facebook – Kontaktné centrum Prievidza.

Kontaktné údaje KCP: 0902 406 495, kc@prievidza.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.