Prievidzsko


Prievidzsko, Regionálne noviny

Náklad: 35 000 ks
Distribúcia: zdarma do domácností
Registračné číslo MK SR: EV 3676/09

Vydavateľ: Region PRESS
Centrála spoločnosti regionPRESS:
Študentská 2, 917 01 TRNAVA
IČO: 36252417,
Tel. +421 33 552 19 25, Fax: +421 33 552 19 25

Kontaktné informácie na redakciu:
Prievidzsko, Ul. Šumperská 43, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:    +421 905 719 148
E-mail.:    prievidzsko@regionpress.sk
Web.:    www.prievidzsko.sk
Vedúci redakcie: Simona Pellerová

Mesto Prievidza si objednáva inzerciu v periodiku na základe Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb medzi mestom Prievidza a Petit Press, a. s.

Jednotlivé čísla týždenníka Prievidzsko na internete

Všetky čísla sú dostupné po rozkliknutí na uvedený link TU.