Všeobecne záväzné nariadenia v pripomienkovom konaní


Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do 02.05. 2022 v písomnej forme, elektronicky (e-mailová adresa info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 / 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia
Návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2022 - Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy