Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza - Kopanice29. 4. 2015 09:41

Modernizácie verejného osvetlenia v Prievidzi sa dočkali aj Ulica K. Novackého a Cesta V. Clementisa.

Predmetom projektu modernizácie bola realizácia vonkajšieho osvetlenia ulice K. Novackého a Cesty V. Clementisa. Modernizácia vonkajšieho osvetlenia bola rozdelená do troch úsekov:

-    úsek „A“: vonkajšie osvetlenie Ul. K. Novackého od križovatky s ulicami Mariánskou, M. Medveckej, a M. Benku po križovatku s ulicami M. Gorkého a Na karasiny v miestnej časti Kopanice. Vetva osvetlenia bude v novom systéme obsahovať 24 svietidiel.
-    úsek „B“: vonkajšie osvetlenie Cesty V. Clementisa od križovatky s ulicami M. Gorkého  a Na karasiny po nákupné stredisko, celkovo tu bude 6 ks svietidiel
-    úsek „C“: vonkajšie osvetlenie Cesty V. Clementisa od nákupného strediska až po križovatku so Včelárskou ulicou, bude tu až 41 svietidiel.

RTV Prievidza:

V jednotlivých úsekoch boli položené nové káblové rozvody, osvetlenie bolo navrhnuté s použitím 9 m vysokých oceľových pozinkovaných kužeľových stožiarov umiestnené v betónových základoch. Každý stožiar je pripojený na uzemňovač, pre jednotlivé rozvodné sústavy je navrhnutá vonkajšia uzemňovacia sieť. Jednotlivé úseky sú napájané z jestvujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia. Svietidlá sú umiestnené priamo na stožiari a sú vybavené krytom, ktorý bráni šíreniu svetelného smogu. Svetelným zdrojom je sodíková výbojka 150 W.

Súčasťou projektu bola aj výmena 159 ks svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia na Ulici na Karasiny a v priľahlých uličkách.

Cena predmetného diela predstavuje sumu 159 992,77 € vrátane DPH, z toho 151 992,97 € je nenávratný finančný prostriedok z fondov Európskeho spoločenstva (95 %), 5 % je hradené z vlastných zdrojov mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri