Prievidzské námestie sa dočká fontány7. 9. 2015 12:44

Prievidzské Námestie slobody bude obohatené fontánou. Jej vizuál je výsledkom architektonickej súťaže nad ktorou mali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov. Fontána má byť zrealizovaná ešte v tomto roku.

Nová fontána
Námestie slobody malo pôvodnú fontánu na inom mieste ako bude priestorovo umiestnená nová fontána. Rekonštrukcia pôvodnej fontány by si však vyžadovala značné finančné prostriedky a jej funkčnosť by bola otázna aj po prípadnej rekonštrukcii, pretože jej systém je technologicky veľmi zastaraný. Mesto sa preto rozhodlo vybudovať novú fontánu. Rekonštruované územie je vymedzené na severnej časti námestia a je ohraničené pamätníkom a okrajom spevnenej plochy realizovanej v zmysle projektu Pešej zóny Námestia slobody. V riešenom území sa nachádza aj barokový, kamenný Trojičný stĺp. Námestie slobody v Prievidzi bolo v predchádzajúcich 20 rokoch postupne obnovené. Územie, na ktorom bude umiestnená nová fontána rieši zostávajúcu časť námestia, ktorá ešte nebola obnovená.

RTV Prievidza:

Architektonická súťaž
Vizuál novej fontány vzišiel z verejnej architektonickej súťaže. Mesto Prievidza vypísalo ešte v roku 2013 anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Do súťaže bolo doručených celkovo 9 návrhov, z ktorých všetky formálne zodpovedali súťažným podmienkam. Nad architektonickou súťažou prebrali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov. Po vyhodnotení anonymnej architektonickej súťaže „Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi“ porota vybrala najvhodnejší projekt, ktorý bude najlepšie zapadať do koloritu Námestia slobody a užšieho centra mesta Prievidza. Návrh novej fontány je dielomspoločnostitxt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava(Ing. Ing. arch. MarianTrcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič)

Opis projektu
Stavebné práce pozostávajú z úpravy spevnených plôch, realizácie vodného prvku vrátane technológie a prípojok, osadenia verejného osvetlenia, realizácie mobiliáru (lavičky, odpadkové koše), umiestnenia systému odvedenia dažďových vôd, výrubu zelene a sadových úprav, spracovanie projektovej dokumentácie vyčistenia povrchu Pomníka padlých v SNP (národná kultúrna pamiatka), vrátane schválenia Krajským pamiatkovým úradom, vyčistenie pomníka, impregnácia.

Pešie ťahy a bezbariérovosť
Jedným z hlavných problémov riešeného územia za pamätníkom slobody a jeho napojenia do okolia je terénna nerovnosťa výškové rozdiely medzi jednotlivými časťami, ktoré sa prekonávajú pomocou schodísk. Zároveňchýba vhodné prepojenie v smere z ulice Štefana Moyzesa. Z uvedených dôvodov preto obsahuje nový vizuálčasti námestia systém bezbariérových vstupov. Ako schodiskové sú ponechané iba schody po západnej strane Pomníka padlých účastníkov SNP. Na východnej strane od pomníka, bude schodisko upravené a doplnené o bezbariérovú rampu. Vďaka tomu bude priestor „horného“ námestia ľahko prístupný aj seniorom so zníženou schopnosťou pohybu ako aj imobilným občanom. V diagonálnom smere bude doplnené nové prepojenie z ulice Štefana Moyzesa, ktoré tak skracuje peší ťah a vizuálne vyzýva a láka občanov k posedeniu v parčíku. Pôvodná dlažba bude nahradená dlažbou zo žulových prvkov rôznej rozmerovej veľkosti.

Vodný prvok
Centrálny priestor je tvorený veľkou fontánou. Fontána je rozdelená do viacerých zón aj keďsvojim stvárnením vytvára jeden prvok. Zo strany od Trojičného stĺpa je „trysková zóna“ – časťs viacerými tryskami, ktoré budú striedavo vystrekovaťa medzi ktorými je možný pohyb osôb. Smerom k západnej časti námestia sa fontána postupne premieňa na plytkú „bazénovú zónu“ – voda sa tu zdržiava a môže slúžiťpre schladenie nôh prípadne aj celého tela. Na západnom konci fontány je umiestnená obojstranná lavička, ktorá schladeniu nôh priamo vyzýva. Bazénová zóna obsahuje jednu pramienkovú trysku umiestnenú v pozdĺžnej osi fontány. V jej blízkosti je navrhnutý ostrovčekový prechodový mostík. Tvarovo návrh riešenia vodného prvku akceptuje súčasnú filozofiu riešenia námestia keďže má fontána tvar takmer totožný so súčasným kvetinovým záhonom. V nočných hodinách sú trysky podsvietené LED osvetlením.

Voľnočasové funkcie
Vzhľadom na to, že v letných a teplejších obdobiach má riešený priestor na svoj charakter a umiestnenie slúžiťako priestor oddychu a miesta voľnočasových aktivít celej škály vekových skupín, bolo do priestoru umiestnených niekoľko prvkov, ktoré by mali tento zámer priamo podporiť. V západnej, severnej a východnej  strane bude zrealizovaná „sedacia zóna“, ktorá pozostáva z viacerých rovnakých prvkov slúžiacich na sedenie. Tento priestor sa dá zároveň využiťaj na menšie prednášky a prezentácie ako hľadisko. Tretím stretávacím priestorom sú novovytvorené schody východne od pomníka, na ktorých sa dá sedieťa podľa svetových skúseností budú lákaťnajmä mladšiu generáciu. Priestor schodiska zároveňmôže slúžiťaj ako hľadisko s výhľadom na južnú časť Námestia slobody.

Zeleň

K úprave trávnikov a kríkovej časti príde v dôsledku úpravy schodiska a rámp v celom parkovom priestore. Priestory medzi stromami ponechávame v zatrávnenej podobe. V zmysle projektovej dokumentácie bude odstránených celkom 9 ks drevín, (javor 1ks, slivka 1ks, jaseň 4ks, cypruštek 2ks a smrek 1ks) náhradná výsadba – 2 ks javora červeného je súčasťou sadových úprav obnovy. Dendrologický prieskum preukázal, že tieto stromy sú už nevyhovujúce pre zrekonštruovanú časť námestia. Lipová alej ostane zachovaná.

Mobiliár

Mobiliár je navrhnutý v minimalistickom duchu, aby nekonkuroval ostatným prvkom námestia. V nočných hodinách je väčšina z prvkov na sedenie podsvietená LED osvetlením. Materiálovo je mobiliár farebne stáleho kompozitu (imitácia dreva) – pocitovo teplý materiál.

Cena diela je 413 417, 50 tisíc s DPH. Mesto tento projekt realizuje z vlastných zdrojov. Realizátor prác je spoločnosť Avastav Galanta. Celý projekt má byť hotový do 90 dní, teda cca do konca novembra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri