Rekonštrukcia osvetlenia cez mimorozpočtový projekt15. 8. 2014 08:54

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast začalo v júni 2014 mesto Prievidza v lokalite sídliska Kopanice – Ul. K. Novackého a Cesta Vl. Clementisa s realizáciou projektu s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia.

Výsledkom projektu bude kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, poskytujúca   bezpečné osvetlenie a zabezpečujúca úsporu nákladov. V rámci projektu je realizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi. Postupne dochádza k výmene rozvádzačov za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bude tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania osvetlenia. Výhodou regulácie bude možnosť reagovať na aktuálne požiadavky pre danú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie a frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilní úspora. Výmena svietidiel a svetelných zdrojov je navrhnutá na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie. Projekt je financovaný z mimorozpočtových prostriedkov mesta, pričom mesto sa na projekte podieľa koofinancovaním.

RTV Prievidza:

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 06/2014, ukončenie realizácie projektu: 09/2015
Celková výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 151 993,13

Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri