Rekonštrukcie ciest aj v roku 20219. 3. 2021 09:52

V Prievidzi budú realizované ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníka v roku 2021. V týchto dňoch bola podpísaná zmluva so spoločnosťou, ktorá vzišla z verejného obstarávania. 

Aj v tomto roku budú v Prievidzi realizované súvislé rekonštrukcie ciest a chodníkov. Mesto v roku 2021 do súvislých opráv preinvestuje sumu 253 485,67 eur. V rámci tohto objemu dôjde
-Rekonštrukcia  miestnej komunikácie Ulica energetikov: 78 608,63  eur     
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie Úzka ulica, 68 120,77  eur              
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov 59 859,26 eur     
-Rekonštrukcia chodníka Bojnická cesta 46 897,01 eur (úsek od Ul. J. G Tajovského po Ul. Š. Závodníka)
Ceny za rekonštrukciu jednotlivých ciest sú uvedené vrátane DPH.

Rozsah prác bude spočívať predovšetkým vo frézovaní, oprave pôvodných podkladných vrstiev vozovky. Súčasťou bude realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky, resp. zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov, vybúranie pôvodných kamenných obrubníkov, osadenie nových betónových obrubníkov. Z dôvodu, že pôjde o rekonštrukcie miestnych komunikácií, dôjde na viacerých úsekoch k čiastočným alebo úplným  uzávierkam cestnej premávky.

Realizátor prác predpokladá začiatok začatia prác v polovici mesiaca apríl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri