Rekonštrukcie pokračujú aj v Zariadení pre seniorov8. 10. 2014 07:54

Dôchodcom ubytovaným v Zariadení pre seniorov  na Ulici J. Okáľa vynovili balkóny, sociálne zariadenia aj lapač tukov v kuchynskej časti.

Mesto Prievidza dlhodobo pracuje na zlepšovaní podmienok v dvoch existujúcich zariadeniach, kde seniori trávia svoj dôchodcovský vek. Po umiestnení polohovateľných postelí a rekonštrukcii sociálnych zariadení v zariadení na Rázusovej ulici, pokračovali rekonštrukčné práce aj v prevádzke na Ulici. J. Okáľa.

Jednou z najrozsiahlejších rekonštrukcii bola úprava balkónov v jednotlivých izbách ubytovaných dôchodcov. Dezolátny stav pôvodných balkónov viedol ku kompletnej výmene podlažia.
Renovácia bola uskutočnená aj na sociálnych zariadeniach. „Samozrejmosťou, sú  bezbariérové prvky, ktoré majú za úlohu čo najviac uľahčiť každodenné činnosti našich obyvateľov“ uviedol riaditeľ zariadenia, Branislav Magdolen. Za dôležitú považuje aj výmenu lapača tukov, ktorá ma prispieť k zdravšiemu prostrediu seniorského zariadenia.

„Október je označovaný ako Mesiac úcty k straším. Mesto Prievidza v rámci neho chystá niekoľko akcií pre seniorov, no je dôležité v prvom rade myslieť na každodenné podmienky pre život našich seniorov. Systematickou prácou v našich zariadeniach sa tieto podmienky snažíme neustále vylepšovať“ uviedla primátorka Macháčková.

Zariadenie pre seniorov bilancovalo
Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Prievidza (ďalej len ZpS) Branislav Magdolen predložil Správu o činnosti ZpS a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014.

Zdroje na financovanie zariadenia k 30.6.2014 dosiahli výšku 861 990,70 eur. Tvorí ich dotácia zo štátneho rozpočtu, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2014 a nedočerpané vlastné príjmy z roku 2013. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 480 000 €. Z tejto dotácie sa prostriedky čerpajú postupne. Je ich možné použiť len na dofinancovanie rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov sa musia prednostne použiť finančné prostriedky získané z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Dotácia z vlastných príjmov dosiahla k 30.6.2014 výšku 373 041 € .

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2014 dosiahli sumu 390 025 eur. Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby a prijaté dary od subjektov mimo verejnej správy. Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2014 ZpS naplnilo na 52 %.
Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. Ku dňu 30.6.2014 boli ZpS poskytnuté vo výške 480 000 €, ktorá predstavuje presnú polovicu prostriedkov plánovaných pre rok 2014 a to 960 000 €. Tieto prostriedky budú čerpané postupne na financovanie bežných výdavkov. K 30.6.2014 ZpS z tohto dotačného účtu preúčtovalo na bežný účet, prostriedky vo výške 378 000 €. Zostatok na dotačnom účte predstavuje sumu 102 000 €.

Celú finančnú správu si môžete prečítať TU:Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri