Revitalizácia vnútrobloku začína už v marciLorem ipsum dolor sit amet 26. 2. 2019 13:56

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku prejde vnútroblok medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v Prievidzi komplexnou revitalizáciou. Úpravy budú zamerané predovšetkým na oddych, šport a výsadbu novej zelene. Začiatok prác je naplánovaný už na marec 2019.

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ rieši revitalizáciu vnútroblokového priestoru na sídlisku Zapotôčky o celkovej rozlohe 12 345 m2. Na realizáciu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Ten je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tvorený prostriedkami Európskej únie a štátneho rozpočtu SR z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasný stav


V areáli vnútrobloku sa nachádzajú najmä zelené plochy so zastúpením stromov a krovín. Okrem zelene sa v areáli nachádza sieť komunikácií, chodníkov ktoré sú určené predovšetkým pre peších. Na trávnikoch sú vytvorené iba vyšliapané chodníčky, mimo spevnených plôch. Chodníky a spevnené plochy sú v opotrebované s častými výtlkmi.


Stromy v areáli vnútrobloku sú prestrarlé a ich vzhľad je neestetický. Pred prípravou projektu bol zhotovený dendrologický prieskum, ktorý na základe overených metód odporučil výrub niektorých stromov a kríkov. Za predmetný výrub bude vykonaná náhradná výsadba.

Existujúci mobiliár ako lavičky a odpadové koše sú po dobe životnosti v zlom technickom stave. Často sú zničené úmyselným poškodením. V areáli absentujú prirodzené stojany na bicykle a obyvatelia riešia odklad bicyklov o budovy, schody, zamykanie o stromy s úzkym kmeňom a podobne.

Vo vnútrobloku sú tiež nedostatočne prvky mestskej infraštruktúry, zamerané na aktívne trávenie voľného času. Nenachádza sa tu športovisko ani multifunkčné ihrisko, čo znemožňuje najmä mládeži z okolitých bytových domov trávenie voľného času v exteriérovom prostredí. Existujúce prvky – pingpongové stoly sú staré a miera ich poškodenia je vysoká.

Revitalizácia celej lokality
„Predovšetkým chceme voľne prístupné plochy v zastavanom území sídliska zatraktívniť natoľko, aby v ňom ľudia opäť aktívne trávili svoj voľný čas,“ vysvetľuje primátorka mesta Katarína Macháčková. V rámci realizácie dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch - chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Areál vnútrobloku bude po rekonštrukcii rozdelený na tri zóny – oddychovú, centrálnu a športovú. Každá zóna bude doplnená o nový mobiliár a infraštruktúru.

V rámci prác bude realizované rozšírenie spevnenej plochy okolo stolnotenisových stolov a ihriska na petang. Priestor bude doplnený o spomínané nové fitnes ihrisko. Zelené plochy budú doplnené o kvitnúce druhy kvetín a nová vysadená zeleň bude plniť hlavne tieniacu a vizuálne atraktívnu funkciu. Mobiliár bude tiež doplnený stojanmi na bicykle, lavičkami  a odpadkovými košmi. Práce by mali priniesť hlavne zníženie hlučnosti a prašnosti a zazelenanie urbanizovaného prostredia.

Informácie a podrobnosti:
Zhotoviteľ prác je spoločnosť M-SILNICE SK s.r.o., Žilina. Cena diela predstavuje sumu 352 544,81, eur s DPH. Uvedené práce budú financované z nenávratného finančného  prostriedku. Mesto Prievidza bude koofinancovať projekt sumou 5 % z oprávnených výdavkov. Začiatok prác je plánovaný na mesiac marec 2019. Predpokladané ukončenie prác je naplánovaný na október 2019.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri