Výstavba nájomných bytov na Gazdovskej ulici27. 2. 2013 13:05

Stavebný úrad oznámil dňa 23.1.2013 začatie stavebného konania akcie „ Výstavba nájomných bytov na Gazdovskej ulici v Prievidzi“.

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Prievidza. Jej súčasťou budú aj prípojky na siete technického vybavenia územia, prístupová komunikácia a parkovacie plochy.

Podľa schváleného územného plánu zóny Necpaly je pre územie určené na zastavanie navrhnuté využitie pre Kompaktnú blokovú zástavbu bytových a polyfunkčných domov, výškového zónovania v troch až päť nadzemných podlažiach. Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom zóny Prievidza – Necpaly a spĺňa stanovené zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov v časti Necpaly.

S výstavbou bytového domu sa počítalo už  pri schvaľovaní územného plánu zóny dňa 29.7.1998. V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa územný plán zóny spracúva pre vymedzenú časť obce,  pričom  ustanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri