Začína sa veľká oprava ciest a chodníkovLorem ipsum dolor sit amet 4. 10. 2017 15:30

V meste sa začína oprava veľkého balíka 16 ciest a 8 chodníkov, do ktorej samospráva investuje viac ako jeden milión eur. Mesto okrem toho pripravuje ďalší veľký balík prác rekonštrukcií komunikácií a chodníkov. Pri týchto prácach, ktoré majú väčší rozsah, sa ešte realizuje verejné obstarávanie. Samostatne sa začali už tento rok práce na rekonštrukcii Lesnej ulice v časti Hradec.

Dňa 25. septembra bola po úspešnej súťaži mesto Prievidza podpísalo zmluvu o dielo so spoločnosťou STRABAG, ktorej predmetom je oprava 16 miestnych komunikácií a 8 chodníkov v celom meste. V rámci opráv budú obnovené súvislé plochy asfaltových povrchov. Jednotlivé práce budú realizované v etapách počas rokov 2017 a 2018. Náklady na opravy ciest a chodníkov sú naplánované vo výške 1 160 191 eur.

„Ide o obnovu komunikácií v rozsiahlom objeme, a preto musíme práce rozdeliť do viacerých etáp. Z dlhodobého pohľadu je práve investícia do obnovy súvislých plôch asfaltových povrchov najefektívnejšia. Dielo je v záruke, takže v záručnej dobe vieme o odstránenie prípadných nedostatkov požiadať zhotoviteľa. Som veľmi rada, že sa podarilo nájsť v rozpočte mesta finančné prostriedky na realizáciu prác v takomto veľkom objeme,“ vyjadrila nadšenie primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

„Zdôrazniť treba, že uvedené zoznamy ciest a chodníkov zahŕňajú len opravy. Rovnako máme pripravený balík komunikácií a chodníkov pripravených na rekonštrukciu, ktorá bude pozostávať aj so zásahov do podkladových vrstiev. Tu ešte prebiehajú procesy verejného obstarávania,“ vysvetlila primátorka. Pri rekonštrukciách dôjde okrem výmeny asfaltových povrchov aj k zmenám šírkových parametrov miestnych komunikácií, výškových úprav kanalizačných vpustov, poklopov, šupátok a hydrantov.

RTV Prievidza:

Samostatným dielom je rekonštrukcia miestnej komunikácie na Lesnej ulici v časti Hradec. Práce pozostávajú z odstránenia podkladových vrstiev komunikácie do hĺbky 500 mm, s následnou realizáciou nových podkladných vrstiev. V rámci rekonštrukcie predmetnej komunikácie dôjde aj k úprave vjazdov na pozemky do rodinných domov. Termín dokončenia prác je stanovený do 60 dní. Cena diela je 137 024,82 eur vrátane DPH.

Zoznam miestnych komunikácií, ktoré sú určené na opravu:
1. Záhradnícka ulica,
2. Snežienkova ulica,
3. Ul. M. Hodžu,
4. Ul. M. Mišíka (vnútroblok bytového domu),
5. Sklenárska ulica,
6. Malá ulica,
7. Nábrežná ulica,
8. Ul. J. M. Hurbana,
9. Ul. J. Palárika,
10. Ul. K. Novackého,
11. Ul. C. Majerníka,
12. Ul. J. Gramantíka,
13. Mariánska ulica,
14. Uhlištná ulica,
15. Na Vŕšku,
16. Richtárska ulica,

Zoznam chodníkov určených na opravu :
1. Železničiarska ulica,
2. Prepoj Ul. T. Vansovej a Hviezdoslavovej ulice,
3. Duklianska ulica,
4. Ul. J. Murgaša,
5. Ul. Š. Závodníka,
6. Ul. L. N. Jégeho,
7. Cesta V. Clementisa,
8. Podhorská ulica.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri