Zmluva na výstavbu cyklotrasy podpísaná25. 11. 2019 09:46

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na výstavbu prievidzskej cyklotrasy. Mesto Prievidza na jej výstavbu získalo nenávratný finančný príspevok.

Predmetom podpísanej zmluvy je realizácia novej cyklistickej trasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Rozsah prác je stanovený oceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - I. etapa“. Práce bude realizovať spoločnosť CESTY NITRA, a.s., ktorá vzišla z verejného obstarávania. „Máme za sebou ďalší úspešný krok, a tým je pomerne náročné a zdĺhavé verejné obstarávanie. Cyklotrasa predstavuje ďalšiu veľkú investíciu, ktorá sa stavebnou časťou dotkne značnej časti mesta.  So stavebnými prácami sa začne na jar roka 2020,“ priblížila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Celková cena diela predstavuje sumu 1 559 821,12 eur s DPH.  Na výstavbu cyklotrasy bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku zo dňa 03.01.2018 tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR projektom „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“.

Nová cyklotrasa prepojí Zapotôčky a mestský park. Celkovo bude vybudovaných 3 666,44 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších. Súčasťou projektu je aj vybudovanie štyroch prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú odpočívadlá, cyklostojany na odloženie bicyklov a oddychové priestory.

Trasovanie cyklotrasy
Smerovanie cyklotrasy vychádza z priestoru železničnej a autobusovej stanice smerom na sídlisko Zapotôčky až k uUlici M. Rázusa. Ďalšou lokalitou trasovania predstavuje priestor cez súčasné poľnohospodárske pole smerom k rieke Nitra. Nová cyklotrasa bude ďalej smerovať  pozdĺž rieky Nitra smerom k lávke za OC  Korzo kde bude premostená na druhú stranu rieky, do katastra mesta Bojníc. V ďalšej fáze bude trasa kopírovať koryto rieky smerom popod most na Bojnickej ceste až do Mestského parku. V lokalite parku bude cyklotrasa nasmerovaná pozdĺž existujúceho cyklochodníka až k mestskej plavárni. Vyústenie cyklotrasy bude vyústené na Ul. S. Chalupku. Vybudovaním siete cyklistickej infraštruktúry sa zároveň položí základný priestor na nadväzujúce investičné projekty, prostredníctvom ktorých bude mesto Prievidza aj v budúcnosti rozvíjať možnosti cyklistickej prepravy v mestách a blízkom regióne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri