Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Prievidza vrátane distribučných služieb


4. 5. 2020 13:30

Názov zákazky: "Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Prievidza vrátane distribučných služieb"
Miesto dodania: 12 odberných miest v meste Prievidza - viď technická špecifikácia predmetu zákazky.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 09310000-5 - Elektrická energia.

Celý dokument: