Učebné pomôcky – spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách


4. 5. 2020 10:27

Názov zákazky: „Učebné pomôcky – spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách“
Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Celý dokument:

Príloha: