Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby 4. štvrťrok


22. 10. 2013 13:25

Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 4. štvrťrok 2013“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:
Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestský úrad, Odd. výstavby a životného prostredia (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. poschodie
Mestský úrad, Odd. stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46