Verejne obstarávanie - kuchynské zariadenie


14. 6. 2013 12:33

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa
Predmetom zákazky je nákup kuchynského zariadenia pre školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza.
Dodanie predmetu zákazky bude jednorazová dodávka po právoplatnosti a účinnosti zmluvného vzťahu.  
Predpokladaná hodnota zákazky : do  4200,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46