Vybavenie do polytechnických učební - ZŠ S. Chalupku v Prievidzi


30. 3. 2020 13:02

Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto výzvy. Ide o dodanie tovarov, dopravu, ich montáž a zaškolenie obsluhy pre projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF v rámci IROP do ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.
Zákazka sa delí na dve samostatné časti, uchádzač môže predložiť svoju ponuku jednu a/alebo obidve časti zákazky:
1. časť: Vybavenie polytechnických učební pomôckami,
2. časť: Nábytok.
Bližšie v prílohe č. 1 tejto výzvy.
CPV kód: 39162200-7, 39160000-1

Celý dokument:

Prílohy: