Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „ Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“


22. 4. 2021 10:35

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“
2.2 Miesto dodania: mesto Prievidza
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

celý dokument: