Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Krycie plachty na pieskoviská


12. 6. 2015 13:39

Názov zákazky : „ Krycie plachty na pieskoviská do materských škôl“.
Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prievidza uvedené v prílohe č. 1 tejto požiadavky
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.

celý dokument: ico_pdf_46