Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena realizácia častí – Východná stena, Južná a západná stena, Priestor vstupu


24. 5. 2016 09:48

Názov zákazky : „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena“ realizácia častí – Východná stena, Južná a západná stena, Priestor vstupu.
Miesto dodania: ZUŠ L. Stančeka, Ul. Rastislavova 745/13 v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214200-2, 45443000-4.
Predpokladaná hodnota zákazky: 59 000,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha:ts_46