Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“


31. 3. 2021 16:30

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dozoru stavby „Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

prílohy: