Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov


3. 10. 2019 14:35

Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov.“.                 Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza .      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7      
Predpokladaná hodnota zákazky: 111 686,04 € bez DPH
 

celý dokument:

prílohy: