Výzva na predkaldanie cenových ponúk: Rekonštrukcia výmenníkovej stanice – ZŠ Rastislavova


9. 6. 2017 08:16

Názov zákazky : „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice – ZŠ Rastislavova“.
Miesto dodania: Základná škola Ul. Rastislavova ulica, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác (uskutočnenie stavebných prác,
vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č. 1:ts_46

príloha č.2:

príloha č. 3:

návrh zmluvy:ico_doc_46