Výzva na predkaldanie cenových ponúk : Zber, preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza


15. 4. 2019 14:15

Názov zákazky : „Zber, preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza“      
Miesto dodania:  územie mesta Prievidza – k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva      
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 90511000-2 Služby na zber odpadu  90500000-2 -Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom.      
Predpokladaná hodnota zákazky: 51.975,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy: