Výzva na predkladanie cenových ponúk - Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza


25. 1. 2022 09:58

Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“.
2.2 Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri materských školách v Prievidzi: Ul. P. Benického 154/1, Ul. D. Krmana 334/6, Ul. A. Mišúta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul. M. Mišíka 398/17, Nábr. sv. Cyrila 360/28, Ul. M. Gorkého 223/22, Ul. V. Clementisa 251/12, Ul. J. Matušku 759/1.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39830000-9.

prílohy: