Výzva na predkladanie cenových ponúk - detské ihriská


9. 8. 2013 12:39

Názov: „Nákup zostáv detských ihrísk do MŠ“
Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky sú prvky detských ihrísk pre materské školy,  zriadené mestom Prievidza v rozsahu tabuľkovej časti prílohy č.1, s miestom dodania podľa prílohy č.2. Dodávky sa budú realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi.
Predmetom zákazky je  nákup prvkov detských ihrísk  – hojdačky, herné zostavy, plastové dosky osadené na betónový základ pre vybudovanie pieskoviska v materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. V cene má byť zahrnutá demontáž pôvodne osadených drevených dosiek na betónový základ na dvoch pieskoviskách v MŠ na ul. M. Mišúta. Ďalej v cene bude zahrnuté cena prvkov detských ihrísk, dovoz na určené miesto dodania, výkopové práce pre osadenie a montáž v mieste dodania, vykonanie prvej odbornej prehliadky podľa STN EN 1176 (v rámci záručnej lehoty bezplatne). Záručný servis – bezplatne počas záručnej doby, ktorá je 5 ročná. Nástup na servis do 72 hodín od nahlásenia riaditeľkou MŠ.
Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú legislatívou vyžadované - platné certifikáty jednotlivých hracích prvkov, záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom jazyku.
Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ je oprávnený upravovať rozsah predmetu zákazky podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza.
Faktúru, dodací list vyhotoviť za každé zariadenie zvlášť.

celý dokument: ico_doc_46