Výzva na predkladanie cenových ponúk (e-aukcia) - Čistiace a dezinfekčné prostriedky


3. 4. 2012 10:45

Predmet zákazky a typ zmluvy

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ pri MŠ zriadené mestom Prievidza“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi a Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi podľa bodu 3.2 tejto výzvy

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.

Výzva na predkladanie cenových ponúk : ico_doc_46

Návrh kúpnej zmluvy :