Výzva na predkladanie cenových ponúk - Elektrospotrebiče do školských jedální pri materských školách


18. 11. 2015 15:41

Názov zákazky: „Elektrospotrebiče do školských jedální pri materských školách“.
Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Školské jedálne pri materských školách v Prievidzi uvedené v bode 3.Opis predmetu zákazky
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.
Predpokladaná hodnota zákazky : 1 500,00 € bez DPH

celý dokument:ico_pdf_46