Výzva na predkladanie cenových ponúk - interaktívna tabuľa


26. 6. 2013 09:44

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa
Predmetom zákazky je nákup interaktívnej tabule pre materné školy zriadené mestom Prievi-dza.
Dodanie predmetu zákazky bude jednorazová dodávka po právoplatnosti a účinnosti zmluvného vzťahu.  Dodávky a rozvoz podľa priloženého zoznamu na jednotlivé MŠ v Prievidzi.
Predpokladaná hodnota zákazky : do  7 500,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46