Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia strechy


5. 6. 2019 14:46

Názov zákazky : „ Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia strechy “
Miesto dodania: kultúrny dom Hradec .      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45260000-7      
Predpokladaná hodnota zákazky: 27 874,00 € bez DPH

celý dokument:

návrh zmluvy:

prílohy: