Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne


18. 6. 2018 14:41

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne“
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka
Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

celý dokument:

návrh zmluvy:

prílohy: