Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kuracie a morčacie mäso


18. 1. 2012 16:07

Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Kuracie a morčacie mäso pre potreby ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesto dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie: rok 2012
2.5 Požadované množstvo, termín a miesto dodania budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých ŠJ.

celý dokument na stiahnutie ico_doc_46