Výzva na predkladanie cenových ponúk - mäsové výrobky


17. 1. 2012 08:22

Predmet zákazky a typ zmluvy :

2.1 Názov zákazky: „Mäsové výrobky pre potreby ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

2.3 Miesto dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie: rok 2012

2.5 Požadované množstvo, termín a miesto dodania budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých ŠJ.

celý dokument : ico_doc_46