Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – stavebné práce


11. 12. 2019 12:23

Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ide o proces verejného obstarávania na dodanie stavebných prác na objekte Základnej školy Rastislavova v Prievidzi, ktoré sú nevyhnutné zriadenie dvoch IKT učební. Predmet zákazky je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Celý dokument:

Prílohy: