Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup elektrických spotrebičov a bielej techniky pre MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza


6. 5. 2019 11:05

Názov zákazky: „Nákup elektrických spotrebičov a bielej techniky pre MŚ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“.                 
Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri materských školách podľa 3.1 Opisu predmetu zákazky – špecifikácia predmetu zákazky.      
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.  

celý dokument: