Výzva na predkladanie cenových ponúk: Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka


8. 11. 2011 06:59

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
      2.1 Názov zákazky : „ Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka v Prievidzi“.
      2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na stavebné práce
      2.3 Miesto dodania: Areál MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidza
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 520,42 € bez DPH.

celý dokument k nahliadnutiu:ico_doc_46

Zadanie : ico_xls_46