Výzva na predkladanie cenových ponúk - omietky KD Hradec


20. 8. 2018 17:15

Názov zákazky : „Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia omietok/sanácia“
Miesto dodania: Kultúrny dom, mestská časť Hradec
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác , slovník CPV 45410000-4 –
Omietkárske práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 20.050,00 € bez DPH

prílohy: