Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oplotenie ihriska na Astrovej ulici


6. 11. 2018 13:41

Názov zákazky : „Oplotenie ihriska na Astrovej ulici“
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby nie bežne dostupné na trhu
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument: