Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oplotenie voľných výbehov pre psov – VVO č. 1 – vypracovanie


30. 6. 2021 14:30

Názov zákazky: Oplotenie voľných výbehov pre psov – VVO č. 1 – vypracovanie
projektovej dokumentácie
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie.

prílohy: