Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza


8. 9. 2020 19:18

2.1 Názov zákazky : „Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza“.
2.2 Miesto dodania: Športová ulica, Prievidza .
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 36 516,64 € bez DPH

celý dokument:

prílohy: