Vyzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava poškodenej kanalizácie v budove MsP


23. 5. 2016 13:52

Názov zákazky: „Oprava poškodenej kanalizácie v budove MsP“
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
Miesto dodania:  Ulica K. Nováckeho č. 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Predpokladaná hodnota zákazky: 10.330 € bez DPH

celý dokument: ico_pdf_46

príloha: ts_46