Výzva na predkladanie cenových ponúk: Oprava zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura v Prievidzi


29. 5. 2017 13:24

Názov zákazky : „Oprava zastávkového pruhu na Ul. M. R. Štefánika pred hotelom Magura v Prievidzi“.
Miesto dodania: Ul. M. R. Štefánika, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8,
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č. 1:

príloha č. 2:ts_46

príloha č. 3:

návrh zmluvy:ico_doc_46