Výzva na predkladanie cenových ponúk - ovocie a zelenina


14. 8. 2013 12:10

Verejný obstarávateľ Mesto Prievidza zverejnil dňa 14.8.2013 výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet  „Ovocie a zelenina pre MŠ“. Vzhľadom na to že cenové ponuky boli pre verejného obstarávateľa neprijateľné, verejný obstarávateľ ruší obstarávanie v zmysle bodu 5.2 uverejnenej výzvy zo dňa 14.8.2013.

celý dokuemnt: ico_doc_46

Názov zákazky:  „Ovocie a zelenina pre MŠ“
Predmetom zákazky je nákup obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia v kvalite podľa platných noriem pre potreby školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v priemere pre 1137 stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky. Dodávky sa budú realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi.

celý dokument: ico_doc_46