Výzva na predkladanie cenových ponúk - ozvučovacia technika


12. 6. 2013 08:30

Názov zákazky: „Ozvučovacia technika pre materské školy“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

celý dokument: ico_doc_46