Výzva na predkladanie cenových ponúk -Parkovacie plochy na Mariánskej ulici pri cintoríneˮ- projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu + autorský dohľad


11. 4. 2022 13:05

Názov zákazky: „Parkovacie plochy na Mariánskej ulici pri cintoríneˮ- projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu + autorský dohľad
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

prílohy: